Σάββατο, Ιουνίου 07, 2008

Αντηλιακά: Το Σωστό Αντηλιακό

Αντηλιακά: Το Σωστό Αντηλιακό


Τι προσέχουμε κατά την επιλογή αντηλιακού

Η απoτελεσματικότητα τωv αντηλιακών επηρεάζεται άμεσα από oρισμέvoυς παράγovτες πoυ σχετίζovται με τη σύvθεση και τη χρήση τoυς. Μερικoί από αυτoύς είvαι:

 • τo εύρoς ακτιvoβoλίας πoυ καλύπτoυv (UVB, UVA, oρατό, υπέρυθρo)
 • η πoσότητα και η συχvότητα εφαρμoγής
 • η σταθερότητα τωv μoρίωv, δηλαδή είvαι σταθερά τα μόρια, ή μετά από λίγo υφίσταvται φωτόλυση και δεv ασκoύv τη δράση για τηv oπoία χρησιμoπoιoύvται
 • η αvτoχή στo vερό.

  Όλα αυτά επηρεάζoυv άμεσα τo δείκτη πρoστασίας και μεταβάλλoυv τη δραστικότητα τωv περισσoτέρωv αvτιηλιακώv σκευασμάτωv

  Διαλέγοντας το σωστό αντηλιακό

  Στην ετικέτα των αντηλιακών υπάρχει ο δείκτης προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection Factor). Όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία που προσφέρεται. Τα αντηλιακά εμποδίζουν τη διείσδυση των επικίνδυνων ακτινών, αλλά κανένα δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη προφύλαξη. Ακόμα και αυτά με τον μεγαλύτερο δείκτη, επιτρέπουν ελάχιστη έκθεση στις ακτίνες UVA και UVB.

  Ας διαλέξουμε τον κατάλληλο δείκτη προστασίας για την επιδερμίδα μας:

  Τύπος δέρματοςΠρώτες Ημέρες ΕκθεσηςΚατά το ΜαύρισμαΤέλος Διακοπών Kαλοκαιριού
  Λευκό-Ξανθωπό-ΕυαίσθητοSPF 30SPF 10-15SPF 8
  ΣύνηθεςSPF 8SPF 5-6SPF 4
  ΜαύροSPF 4SPF 2SPF 2
  ΠαιδιάSPF 25SPF 12SPF 8

  Το λευκό-ξανθωπό δέρμαχαρακτηρίζεται από την μεγάλη ευαισθησία του. Συνήθως δεν μαυρίζει καθόλου, ή μαυρίζει πολύ δύσκολα και αναπτύσσει γρήγορα εγκαύματα. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στον καλοκαιρινό ήλιο χωρίς να καεί (αυτοπροστασία) είναι 5-20 λεπτά.

  Το σύνηθες δέρμα κοκκινίζει και μαυρίζει και έχει σαν μέγιστο χρόνο αυτοπροστασίας στον ήλιο τα 20-30 λεπτά.

  Το μαύρο δέρμα μαυρίζει αμέσως και δεν καίγεται. Έχει μεγάλο χρόνο αυτοπροστασίας (40 λεπτά και άνω).

  Το παιδικό δέρμα είναι λεπτό και πολύ ευαίσθητο. Κοκκινίζει γρήγορα και καίγεται εύκολα. Έχει σαν μέγιστο χρόνο προστασίας τα 5 λεπτά.

  Το δέρμα το μωρού μέχρι 6 μηνών δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου στον ήλιο.

 • Δεν υπάρχουν σχόλια: